om arbetsintegrerande socialt företagande

Möjligheter för arbetssökande

Här följer information om Arbetsförmedlingens insatser och program som är lämpliga att använda för arbetslösa som är på väg tillbaka till arbete via arbetsintegrerande sociala företag.

Samtliga insatser som beskrivs är generella och kan användas även vid placering i andra företag och organisationer. Några kan bara användas om personen har en dokumenterad funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Arbetsförmedlingen kan erbjuda aktiviteter till personer som uppfyller villkoren för att delta i jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsintegrerande sociala företag kan fungera som utförare för aktiviteterna, förutsatt att Arbetsförmedlingen har upphandlat eller avtalat om detta.

Jobb-och utvecklingsgarantin har förändrats. Vilka insatser som är aktuella från och med februari 2016 beskrivs på sidan Stöd att starta och anställalänk till annan webbplats en liten bit ner på sidan.

Lönebidrag

Sociala företag (liksom andra organisationer och företag) kan få ett stöd som kallas lönebidrag om det anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Anställningen är en vanlig anställning, men den ska vara anpassad efter de behov och förutsättningar den arbetssökande har. Syftet med lönebidraget är att öka den arbetssökandes möjligheter att få eller behålla ett arbete där hans eller hennes kompetens och färdigheter tas tillvara. Anställningen kan vara deltid eller heltid.

Lönebidrag för anställning

Lönebidrag för anställning är ett stöd till arbetsgivaren för att kompensera för en persons nedsatta arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning.

Lönebidrag för utveckling i anställning

Lönebidrag för utveckling i anställning är för en arbetssökande som är i behov av en anställning för att pröva eller utveckla sin arbetsförmåga i förhållande till vissa arbetsuppgifter eller arbetsmarknaden i stort. Det är även för arbetssökande som är i behov av att förbättra sina förutsättningar att kunna ta del av en utbildning. Samtidigt som den anställda arbetar ska han eller hon kunna utveckla sin kompetens och arbetsförmåga för att lättare kunna få jobb eller börja studera i framtiden.

I lagen (1982:80) om anställningsskydd och lagen (1994:260) om offentlig anställning finns bestämmelser om att arbetstagare eller med lönebidrag för utveckling i anställning undantas från lagarnas tillämpningsområden.

Lönebidrag för Trygghet i anställning

Lönebidrag för trygghet i anställning är för arbetssökande som är i behov av ett långvarigt stöd för att behålla en anställning. Lönebidrag för trygghet i anställning gäller anpassat arbete hos en arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Lönebidrag för trygghet är en långsiktig insats.

Arbetsträning och arbetsprövning

Arbetsträning och förstärkt arbetsträning i ett arbetsintegrerande socialt företag kan ske inom ramen för fas 2 i jobb- och utvecklingsgarantin.

I Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens fördjupade samarbete kan arbetsträning i ett arbetsintegrerande socialt företag vara en fungerande insats. Försäkringskassan föreslår och betalar rehabiliteringsersättning medan Arbetsförmedlingen tar fram lämpliga platser.

Utbildning

Vid start av ett arbetsintegrerande socialt företag kan det finnas möjlighet för de som ska anställas i företaget att erhålla en lämplig yrkesutbildning genom Arbetsförmedlingen. Utbildningen kan som längst vara sex månader.

Praktik

Det finns olika praktikmöjligheter som är till för att stärka människors ställning på arbetsmarknaden. Sociala arbetsintegrerande företag är då en viktig resurs för att erbjuda praktikmöjligheter. Praktik kan ske genom programmen arbetspraktik och prova-på-plats.

Arbetspraktik

Arbetspraktik är till för den som är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös och kan pågå högst sex månader.

Prova-på-plats

Prova-på-platser är till för den som är arbetslös och som inte har någon erfarenhet eller som har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv, till exempel invandrare med uppehållstillstånd. Insatsen kan pågå i högst tre månader.

Yrkeskompetensbedömning

Yrkeskompetensbedömning är till för den som är arbetslös och som inte har någon erfarenhet eller som har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv, till exempel nyanlända arbetssökande som beviljats uppehållstillstånd. Insatsen ska vara en möjlighet att få sin kompetens bedömd och kan pågå upp till tre veckor.

Praktisk kompetensutveckling

Syftet med denna insats är att behålla kontakten med arbetslivet inom det område som en enskild person har erfarenhet av sedan tidigare och kan pågå högst tre månader.

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

En person som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan av Arbetsförmedlingen få ett ekonomiskt bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen. Syftet är att möjliggöra och underlätta ett arbete i företaget.

För att Arbetsförmedlingen ska gå in med bidrag till hjälpmedel måste behovet av hjälpmedlet komma fram under anställningens första 12 månader. Den generella regeln är att bidraget högst får uppgå till 100 000 kronor.