om arbetsintegrerande socialt företagande

Riktade projekt och insatser

​Arbetsförmedlingen samarbetar med andra myndigheter och organisationer för att underlätta för fler att få arbete. Nedan beskrivs några av de samarbeten som är aktuella just nu och som pågår i hela eller stora delar av landet.

Fördjupat samarbete

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tar ett gemensamt ansvar för att stödja personer med nedsatt arbetsförmåga att komma tillbaka i arbetslivet. Samarbetet startar i de flesta fall genom en gemensam kartläggning som ska bidra till att öka individens delaktighet i att utifrån sin situation hitta vägar som gör det möjligt att få eller återgå i arbete. Ett möjligt utfall av den gemensamma kartläggningen är att Försäkringskassan samarbetar med Arbetsförmedlingen som ordnar med rehabiliteringsplatser, praktik och arbetsträning. De arbetsintegrerande sociala företagen i landet skapar många möjligheter till anställningar, rehabilitering, arbetsprövning och arbetsträning.

Samverkan med Kriminalvården

Arbetsintegrerande sociala företag är en viktig resurs som erbjuder arbetsträning för personer som kommer från en fängelsevistelse. Flera företag har ramavtal via upphandling med Kriminalvården och kommunernas socialtjänst. Företagen erbjuder arbetsträning för att personerna ska kunna komma igång med ett vardagligt liv. Målet är att den som arbetstränar ska bygga sig en ny plattform, både kunskapsmässigt och socialt. Det kan sedan leda vidare till arbetspraktik eller studier. Flera andra sociala företag erbjuder också boende i form av så kallade halvvägshus som en övergång från anstaltsvistelse till eget boende och arbete.

Samordningsförbund

Arbetsförmedling, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna kan frivilligt samordna rehabiliteringsinsatser genom gemensam finansiering i ett samordningsförbund. Ett arbetsintegrerande socialt företag kan vara utförare av sådana rehabiliteringsinsatser. Det går dock inte att söka medel direkt från samordningsförbundet. Avtal måste slutas med en myndighet som har ansvar för att upphandla eller finansiera eventuella tjänster från ett socialt företag.