om arbetsintegrerande socialt företagande

Möjligheter för arbetssökande

Här följer information om Arbetsförmedlingens insatser och program som är lämpliga att använda för arbetslösa som är på väg tillbaks till arbete via arbetsintegrerande sociala företag. Samtliga insatser som beskrivs är generella och kan användas även vid placering i andra företag och organisationer. Några kan bara användas om personen har en dokumenterad funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Arbetsförmedlingen kan erbjuda aktiviteter till personer som uppfyller villkoren för att delta i jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsintegrerande sociala företag kan fungera som utförare för aktiviteterna, förutsatt att Arbetsförmedlingen har upphandlat eller avtalat om detta.

Jobb-och utvecklingsgarantin här förändrats. Vilka insatser som är aktuella från och med februari 2016 beskrivs på sidan Stöd att starta och anställa en liten bit ner på sidan.


Särskilt anställningsstöd

En person som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i minst sex månader har möjlighet att bli anvisad till en plats med särskilt anställningsstöd. Arbetsgivaren som anställer personen kan under en period på 12 månader få ersättning för 85 procent av lönen, dock högst 890 kronor per dag.

Utvecklingsanställning

En utvecklingsanställning är fortsättningen på en fördjupad kartläggning. Syftet med utvecklingsanställning är att utveckla en persons arbetsförmåga och färdigheter och följs ofta av en trygghetsanställning eller en anställning med lönebidrag. Anställningen kan vara deltid eller heltid och ska vara som alla andra anställningar. Saknas kollektivavtal ska lön och andra anställningsförmåner vara jämförbara med kollektivavtal i branschen.

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning är en långsiktig insats som omprövas vart fjärde år. I ett arbetsintegrerande socialt företag är trygghetsanställning en viktig möjlighet till att få anställning, för personer som har nedsatt arbetsförmåga. Målet är en anställning som känns trygg och som inte behöver omförhandlas varje år. Anställningen kan vara deltid eller heltid och ska vara som alla andra anställningar. Saknas kollektivavtal ska lön och andra anställningsförmåner vara jämförbara med kollektivavtal i branschen.

Lönebidrag

Lönebidrag är ett stöd till arbetsgivaren för att kompensera för en persons nedsatta arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Anställning med lönebidrag kan vara deltid eller heltid och ska vara som alla andra anställningar. Saknas kollektivavtal ska lön och andra anställningsförmåner vara jämförbara med kollektivavtal i branschen.

Arbetsträning och arbetsprövning

Arbetsträning och förstärkt arbetsträning i ett arbetsintegrerande socialt företag kan ske inom ramen för fas 2 i jobb- och utvecklingsgarantin.

I Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens fördjupade samarbete kan arbetsträning i ett arbetsintegrerande socialt företag vara en fungerande insats. Försäkringskassan föreslår och betalar rehabiliteringsersättning medan Arbetsförmedlingen tar fram lämpliga platser.

Utbildning

Vid start av ett arbetsintegrerande socialt företag kan det finnas möjlighet för de som ska anställas i företaget att erhålla en lämplig yrkesutbildning genom Arbetsförmedlingen. Utbildningen kan som längst vara sex månader.

Praktik

Det finns olika praktikmöjligheter som är till för att stärka människors ställning på arbetsmarknaden. Sociala arbetsintegrerande företag är då en viktig resurs för att erbjuda praktikmöjligheter. Praktik kan ske genom programmen arbetspraktik och prova-på-plats.

Arbetspraktik

Arbetspraktik är till för den som är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös och kan pågå högst sex månader.

Prova-på-plats

Prova-på-platser är till för den som är arbetslös och som inte har någon erfarenhet eller som har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv, till exempel invandrare med uppehållstillstånd. Insatsen kan pågå i högst tre månader.

Yrkeskompetensbedömning

Yrkeskompetensbedömning är till för den som är arbetslös och som inte har någon erfarenhet eller som har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv, till exempel nyanlända arbetssökande som beviljats uppehållstillstånd. Insatsen ska vara en möjlighet att få sin kompetens bedömd och kan pågå upp till tre veckor.

Praktisk kompetensutveckling

Syftet med denna insats är att behålla kontakten med arbetslivet inom det område som en enskild person har erfarenhet av sedan tidigare och kan pågå högst tre månader.

Stöd till hjälpmedel

En person som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan av Arbetsförmedlingen få ett ekonomiskt stöd till särskilda hjälpmedel. Syftet är att möjliggöra och underlätta ett arbete i ett arbetsintegrerande socialt företag eller för att starta en verksamhet.

För att Arbetsförmedlingen ska gå in med stöd till hjälpmedel måste behovet av hjälpmedlet komma fram under anställningens första 12 månader. Därefter har arbetsgivaren och/eller Försäkringskassan ansvar för finansiering av hjälpmedel. För den som har en anställning med lönebidrag, offentligt skyddat arbete, utvecklingsanställning och trygghetsanställning kan Arbetsförmedlingen ge stöd till hjälpmedel så länge lönen subventioneras. Den generella regeln är att stödet högst får uppgå till 100 000 kronor, men vid vissa förhållanden kan högre belopp utbetalas.