om arbetsintegrerande socialt företagande

Stöd att starta och anställa

Här får du information  om Arbetsförmedlingens olika stöd och insatser för att underlätta start  eller anställning i arbetsintegrerade sociala företag.

Innan  någon kan starta ett arbetsintegrerande socialt företag behöver han/hon  förbereda sig ordentligt. Det vanligaste sättet är att starta i  projektform med finansiering genom Europeiska socialfonden eller  Arvsfonden.

Följande av Arbetsförmedlingens program kan vara aktuella:  

Förberedande insatser

Förberedande insatser är en möjlighet till stöd i startprocessen när någon vill starta ett företag. Insatserna ska vara individuellt utformade och kan vara av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär och ska särskilt användas för den som behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller ett arbete. Insatserna kan pågå i högst sex månader och deltagaren får aktivitetsstöd under tiden.

Upphandlad förberedande utbildning inför start av näringsverksamhet

Syftet med utbildningen inför start av näringsverksamhet är att ge deltagarna grundläggande och fördjupade baskunskaper som krävs för att driva ett eget företag. Utbildningen pågår under en period på mellan 4 - 6 veckor. Under välplanerad handledning bör även arbetspraktik kunna användas som förberedelse inför start av näringsverksamhet för till exempel marknadsundersökningar, inventering av finansieringskällor och ekonomiska kalkyler. Arbetspraktiken kan föregå utbildningen och får pågå högst 4 veckor.

Stöd vid start av näringsverksamhet

Bidrag för att starta företag är möjligt att använda vid start av sociala företag och eventuellt går det att få bidraget förlängt. I ett arbetskooperativ har man vanligtvis dubbla roller. Man kan vara både anställd av sin arbetsgivare och en av ägarna eller medlemmarna i företaget. I dagsläget kan inte start av näringsverksamhet kombineras med lönebidrag eller andra anställningsstöd varför andra förberedande insatser är att föredra, till exempel arbetspraktik.  

Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet

Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet är ett kontantstöd. Det är en viktig möjlighet för personer med nedsatt arbetsförmåga, för att täcka nödvändiga investeringar inför starten av ett företag. Maximalt 60 000 kronor kan betalas ut. Om det är fler som startar tillsammans kan alla som är med att starta företaget ha möjlighet att få stödet. Tänk på att det här stödet inte går att kombinera med lönebidrag och liknande anställningsstöd till det sociala företaget när det har startat. Därför används detta stöd mycket sällan. Däremot finns det möjligheter för företaget att ansöka om personligt biträde och stöd för anpassning av arbetsplats för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Olika typer av anställningsstöd

Det är en fördel om ett arbetsintegrerande socialt företag inte bara sysselsätter personer med funktionsnedsättning på grund av nedsatt arbetsförmåga eller långtidsarbetslösa. Allt fler sociala företag erbjuder tjänster och arbete till människor som av olika anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför kan också flera olika typer av arbetsmarknadspolitiska program vara aktuella. I ett arbetsintegrerande socialt företag förekommer många gånger att alla, eller de flesta, är anställda med lönebidrag och liknande. Det är en naturlig konsekvens eftersom företagen just är till för att skapa arbete för människor som har något slags arbetshinder. OBS! När Arbetsförmedlingen går in med en arbetsmarknadspolitisk insats för någon som sitter i styrelsen för till exempel ett socialt arbetskooperativ måste någon annan ansvarig person företräda företaget i diskussioner med Arbetsförmedlingen. Den anställde kan inte företräda både sig själv och arbetsgivaren i en sådan situation.

Nystartsjobb

Det finns möjlighet att bli anställd med nystartsjobb. Det kan vara en lämplig insats för personer med lång arbetslöshet, med eller utan funktionsnedsättning. Kravet är att personen har varit utanför arbetsmarknaden en viss tid. Det behövs ingen arbetsmarknadspolitisk bedömning för att få ett nystartsjobb.

Lönebidrag

Arbetsgivaren kan få ett lönebidrag för anställda med nedsatt arbetsförmåga , som regel i högst fyra år. Lönebidraget kan även kombineras med Stöd till personligt biträde. Om företaget är en allmännyttig organisation (Enligt Skatteverkets definition) och bidragsnivån överstiger 80 % lämnas även ersättning för anordnarbidrag med 70 kr per dag och person.

Särskilda regler gäller för allmännyttiga organisationer. För dessa gäller att om bidragsnivån överstiger 80 procent lämnas även ersättning för merkostnader i form av anordnarbidrag med 70 kronor per dag och person32. Detta dokumenteras i överenskommelseblanketten.

Arbetsförmedlingens definition av en allmännyttig organisation är identisk med Skatteverkets definition av en ideell förening. Det är arbetsförmedlaren som säkerställer om organisationen är allmännyttig. Vid tveksamheter om organisationen är allmännyttig kontakta Skatteverket, använd då benämningen ideell förening.

Utvecklingsanställning

Syftet med utvecklingsanställningen är att utveckla en persons arbetsförmåga och färdigheter. En utvecklingsanställning är fortsättningen på en fördjupad kartläggning eller en annan utredande insats och följs ofta av en trygghetsanställning eller en anställning med lönebidrag. Vid utvecklingsanställningen kan ett anordnarbidrag betalas på högst 130 kronor per dag till arbetsgivaren, förutom lönebidraget. Anställningen kan inte kombineras med personligt biträde eller särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS). En utvecklingsanställning kan övergå till en anställning med lönebidrag eller till en trygghetsanställning.

Utöver lönestödet kan ekonomiskt stöd lämnas för särskilda kostnader (anordnarbidrag), som avser kostnader för utvecklingsinsatser eller särskild handledning. Nivån på anordnarbidraget fastställs utifrån behovet av stöd inte omfattning av anställningen

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning är avsett för arbetslösa personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga vars behov av stöd inte kan tillgodoses genom andra insatser. Alternativt för en person som har en utvecklingsanställning där behovet av stöd och anpassad arbetssituation har bedömts endast kunna tillgodoses genom en trygghetsanställning. Trygghetsanställning innebär lönebidrag och anordnarbidrag på högst 130 kronor per dag till arbetsgivaren och är en långsiktig insats som omprövas vart fjärde år. Det kan kombineras med särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) men inte med personligt biträde.

Särskilt anställningsstöd

En person som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i minst sex månader har möjlighet att anvisas särskilt anställningsstöd. Arbetsgivaren kan då få ersättning för 85 procent av lönekostnaden, dock högst 890 kronor per dag. Arbetsgivaren kan få stödet som längst i 12 månader. Om anställningen påbörjas då en person befinner sig i fas 1 eller 2 i Jobb- och utvecklingsgarantin kan arbetsgivaren få ett handledningsstöd på 50 kr per dag under 3 månader. Om i stället anställningen påbörjas då personen befinner sig i sysselsättningsfasen av Jobb- och utvecklingsgarantin ges ett handledningsstöd på 150 kr per dag under de första tre månaderna och därefter 100 kr per dag.Jobb- och utvecklingsgarantin

Du som arbetsgivare eller arbetsintegrerande sociala företag kan erbjuda arbetssökande som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin praktik, arbetsträning eller sysselsättning. På så sätt hjälper du personer som varit utan arbete en lång tid att komma tillbaka till arbetsmarknaden. För arbetsträning och sysselsättning utgår ersättning. Det finns också särskilda möjligheter att få ersättning för en del av lönekostnaden när du anställer en arbetssökande som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Vad innebär jobb- och utvecklingsgarantin?

I jobb- och utvecklingsgarantin får den arbetssökande delta i olika aktiviteter som ska hjälpa honom eller henne att få ett arbete. Några av aktiviteterna kan vara arbetspraktik, arbetsträning eller förstärkt arbetsträning på en arbetsplats.

Arbetspraktik

Arbetspraktiken kan vara ett bra sätt att se om den arbetssökande passar för jobbet och om ni trivs tillsammans. Dessutom får den arbetssökande värdefull erfarenhet från arbetsmarknaden.

Arbetsträning

Du kan även ta emot en arbetssökande som varit utan arbete en längre tid och som behöver arbetsträna på en arbetsplats. Målet är att den arbetssökande ska komma igång och arbeta igen efter en lång tid utanför arbetsmarknaden.

Förstärkt arbetsträning

Vissa arbetssökande behöver också förstärkt arbetsträning. Det innebär att en arbetssökande är på en arbetsplats för att pröva sin arbetsförmåga.

Sysselsättning

Under tiden med sysselsättning utför den arbetssökande arbetsuppgifter inom din verksamhet för att skaffa sig erfarenheter, meriter och referenser.

Hur länge kan insatsen pågå?

Den arbetssökande kan praktisera eller arbetsträna hos dig i upp till sex månader. I vissa fall kan arbetsträningen pågå i tolv månader. Den förstärkta arbetsträningen kan pågå i upp till tolv månader. Sysselsättning kan pågå som längst i två år. Observera att den insatsen är under avveckling och finns kvar t.o.m. 2018-01-31.

Kan jag ta emot arbetssökande?

Du kan ta emot arbetssökande i din verksamhet, men du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden. Du får inte heller ha betydande betalningsanmärkningar.

Får jag någon ersättning?

Du får ersättning för dina merkostnader om du tar emot en arbetssökande och låter honom eller henne arbetsträna. Ersättningen ska kompensera för de extra kostnader du får när den arbetssökande är på arbetsplatsen, till exempel kostnader för handledning, deltagarens arbetsplats, utrustning och arbetskläder. Merkostnadsersättningen vid arbetsträning är 150 kronor per dag under högst sex respektive tolv månader.

När du anordnar förstärkt arbetsträning får du en merkostnadsersättning på 300 kronor per närvarodag i upp till tolv månader. Om den förstärkta arbetsträningen dessutom innehåller en fördjupad bedömning får du ytterligare 200 kronor per närvarodag i upp till tre månader.

När du anordnar sysselsättning får du ett anordnarbidrag på 210 kronor per dag.

Du får ingen ersättning när du anordnar arbetspraktik.

Får den arbetssökande någon ersättning?

Den arbetssökande kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under programmet. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, som också beräknar och beslutar om ersättningen. Läs mer i faktabladet Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning på forsakringskassan.se.

Är den arbetssökande försäkrad?

Den arbetssökande omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när han eller hon deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Om den arbets-sökande skulle skada något på företaget kan du få ersättning av staten. Läs mer i faktabladet Försäkringsskydd och skadeersättningsansvar vid vissa arbetsmarknadspolitiska program på arbetsformedlingen.se.

Vem gör vad?

Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer om jobb- och utvecklingsgarantin. Om arbetsförmedlaren bedömer att du kan ta emot en arbetssökande gör han eller hon en överenskommelse med dig och den arbetssökande. Vi samråder också alltid med de fackliga organisationerna. Därefter gör vi regelbundna uppföljningar och ger dig det stöd du behöver. Läs mer i faktabladet Kontroll av arbetsgivare/anordnare inför beslut om anvisning.

Det är viktigt att du introducerar den arbetsarbetssökande på arbetsplatsen, utser en handledare, är tydlig med vilka olika arbetsuppgifter den arbetssökande ska utföra och var uppgifterna ska utföras. Du måste också ha regelbundna kontakter med oss på Arbetsförmedlingen och informera om hur det går för den arbetssökande.

Fler stöd till arbetsgivare som tar emot arbetssökande

Stöd till personligt biträde

Ett personligt biträde kan vara en eller flera personer på arbetsplatsen som i en av sina uppgifter har att vara ett stöd till en enskild person med nedsatt arbetsförmåga för att denne ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Personligt biträde kan betalas ut med högst 60 000 kronor per år. Observera att personligt biträde inte kan kombineras med utvecklingsanställning och trygghetsanställning, utan endast med anställning med lönebidrag. Personligt biträde kan även vara aktuellt för personer utan någon form av anställningsstöd eller lönesubventionering från Arbetsförmedlingen.

Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd - SIUS

SIUS (supported employment), är ett individuellt stöd till en arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I vissa fall kan personen som utgör det individuella stödet, SIUS-konsulenten, arbeta sida vid sida med den som ska introduceras i det företaget och hjälpa till i början. Det är ett sätt att komplettera det stöd som företaget har resurser till. Efter beslut av ansvarig arbetsförmedlare kan en SIUS-konsulent kopplas in när någon som går på arbetsprövning/arbetsträning i ett arbetsintegrerande socialt företag vill pröva på att gå vidare till anställning i ett annat företag.

Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen

Både arbetsgivaren till en person med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och personen själv kan få stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen. Företaget och den som har någon form av funktionsnedsättning kan vardera få stöd med högst 100 000 kronor. Vid speciella skäl kan högre belopp utbetalas. En arbetsgivare kan få stöd till hjälpmedel för särskilda anordningar på arbetsplatsen som underlättar för en person att få anställning eller delta i arbetsmarknadspolitiska program hos företaget. Det gäller även för en person med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga som startar ett företag, till exempel ett arbetsintegrerande socialt företag.