om arbetsintegrerande socialt företagande

Ledarskap och arbetsgivaransvar

Att driva ett socialt företag innebär ansvar för anställda och de som deltar i verksamheten genom en placering för arbetsträning, praktik eller sysselsättning mm. Det ansvaret innebär att man ska följa de lagar och avtal som reglerar arbetsmarknaden och som följer med placeringarna. Det innebär också att man ska leda ett företags affärsverksamhet med en eller kanske flera arbetsgrupper som tillsammans ska producera och sälja produkter eller tjänster till kunder som ska bli nöjda. Att medarbetarna i det sociala företaget oftast har en lång frånvaro från arbetsmarknaden bakom sig, kanske kombinerat med funktionsnedsättning, sjukdom eller tidigare missbruk innebär att ledarskapet måste anpassas till olika behov och förutsättningar. Att skapa en arbetsmiljö som ger förutsättningar för delaktighet, medarbetarnas utveckling och en god affärsverksamhet - ofta med små resurser - kräver vilja, kunskap, mod och samarbete.

Ledarskap i sociala företag

Att vara ledare i ett socialt företag innebär att leda företag och medarbetare mot två olika men samverkande mål. En framgångsrik affärsverksamhet som kan utvecklas och ge arbetstillfällen till fler med medarbetare som utvecklas i sin yrkesroll, som individer och som medarbetare för att kunna få anställning i det sociala företaget eller någon annanstans. De två målen kräver delvis olika kompetenser av en ledare som det kan vara svårt att hitta i en och samma person. I många sociala företag väljer man därför att dela ledarskapet på flera olika personer och funktioner. Ibland med en tydlig uppdelning i olika roller och andra gånger med mer lika roller men med möjlighet att bolla tankar och stötta varandra.

Vad ledarna kallas varierar mellan företagen. På några har man valt att använda samma terminologi som på många andra företag och har en VD (verkställande direktör) men det är vanligt med verksamhetsledare, handledare och arbetsledare. Det finns idag ingen särskild utbildning till ledare i sociala företag i det vanliga utbildningssystemet. Men till exempel folkhögskolor, Coompanion och kooperativet Tanke & Handling anordnar utbildningar för handledare när det går att få till finansiering och det finns efterfrågan.

Eftersom de sociala företagen ser så olika ut och har så olika förutsättningar är det nästan omöjligt att säga att just "de här" kompetenserna behövs, eller "den här" utbildningen. I en kort film (länka) resonerar Eva Laurelii från Tanke & Handling om ledarskapet i sociala företag och de viktiga funktioner ledarna har i företagen. Under senhösten 2014 kommer en bok om ledarskap(länka) att ges ut av Tillväxtverket. I den har Eva Laurelii intervjuat ledare i fem sociala företag, företag med olika organisation, ägarskap, medarbetare, storlek och verksamhet. Boken innehåller också bland annat ett kapitel av Ulla-Carin Hedin från Göteborgs Universitet där hon utifrån intervjuer och studier beskriver hur hon ser att de olika delarna i ledarskapet behövs och samverkar för att skapa produktivitet och sammanhållning i gruppen samtidigt som det ger stöd till enskilda medarbetare.

  • Läs mer om ledarskap i Kunskapsbanken
  • Se film om ledarskap i sociala företag

Arbetsgivaransvar

Arbetsgivare är den som anställt någon för att utföra ett arbete. Det yttersta ansvaret har styrelsen för företaget gemensamt. Inom företaget kan man välja att ge det praktiska ansvaret i det dagliga arbetet till en eller fler personer i styrelsen eller anställda. De sociala företagen är ofta kooperativ eller ändå organiserade med en hög grad av delaktighet och medbestämmande för anställda och andra medarbetare. Det är inte ovanligt att man både är arbetsgivare (sitter i styrelsen) och är anställd. Det innebär att det blir än viktigare att ha en organisation som gör det tydligt vilket ansvar var och en har i sina olika roller.

Det finns en mängd lagar och avtal som reglerar ansvar, skyldigheter och rättigheter för arbetsgivare och anställda. Som arbetsgivare är man skyldig att följa dessa oavsett hur stort eller litet företaget är. Ett sätt att få stöd  och trygghet i detta är att företaget blir medlem i en arbetsgivarorganisation. Det ger möjlighet till utbildning, rådgivning och löpande information om nyheter och förändringar på området. Läs mer om arbetsgivarorganisationer under fliken "Stöd för de som driver".

Arbetsmiljöansvar

En viktig del av arbetsgivaransvaret är ansvaret för arbetsmiljön. Det är viktigt i alla företag men kanske särskilt viktigt i sociala företag där medarbetarna ofta har en känslighet beroende på funktionsnedsättningar, sjukdom eller olika svårigheter på tidigare arbetsplatser. Arbetsgivarorganisationerna tillhandahåller information och stöd i det arbetet och Arbetsmiljöverket har bra information, checklistor och utbildningsmaterial. Mer om det finns att läsa under fliken "Stöd för de som driver".