om arbetsintegrerande socialt företagande

Samhällsnytta

Arbetsintegrerande sociala företag är samhällsekonomiskt nyttiga. Framför allt för att de skapar arbetstillfällen och hjälper människor tillbaks till arbetslivet. Det minskar samhällets kostnader och skapar stora sociala mervärden för enskilda människor. Många av företagen väljer också att vara aktiva inom affärsområden som bidrar till samhällsnyttan. Exempel på det är second handförsäljning, återvinning och återbruk och verksamheter som kompletterar kommunernas service till äldre och funktionsnedsatta.

Bilden visar unga män som arbetar i ett kök.

Ett socialt hållbart samhälle

Arbetsintegrerande sociala företag kan vara en möjlig väg till arbete och egen försörjning för grupper som har särskilda behov på arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättning, nyanlända flyktingar eller ungdomar. Det finns också ca en kvarts miljon människor som någon gång under ett år har haft försörjningsstöd (socialbidrag). En del av dem har det på grund av brist på arbete. Övriga kan ha andra eller mer komplexa problem, där bristen på arbete kan vara en viktig komponent. Det finns därför behov av fler hållbara arbetsintegrerande sociala företag.

De sociala företagen finns redan på en öppen marknad med goda kontakter till övrigt näringsliv, organisationer och offentlig sektor. Därmed ökar möjligheterna för deltagarna även till arbete i andra företag och arbetsplatser.

Kortsiktigt kan kostnaderna ibland öka för kommunen eller Arbetsförmedlingen när ett arbetsintegrerande socialt företag startar. De samhällsekonomiska vinsterna visar sig snart i form av ökade skatteintäkter, minskad vård- och omsorgskonsumtion och minskat behov av försörjningsstöd.

Att mäta och visa på den samhällsekonomiska nyttan

​Det vanliga sättet att visa om ett företag är framgångsrikt är att visa på de ekonomiska vinsterna. Men för sociala företag räcker inte det man behöver också kunna visa på att företaget är till nytta för samhället och för de som arbetar eller på annat sätt deltar i verksamheten. Idag finns flera olika metoder för att mäta och synliggöra den sociala och/eller samhällsekonomiska nyttan i ett företag. Några av metoderna är ganska avancerade och kräver kanske att man tar hjälp utifån andra är lite enklare och går att genomföra med hjälp av en handbok eller ett studiematerial. Det som är gemensamt för flera av metoderna är att de kräver att man avsätter tid, att många intressenter i och omkring företaget engageras och att man dokumenterar arbetet ordenligt. Att avsätta tid och resurser till detta är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten, att få underlag för att utveckla den och få tillgång till information som kan användas för att marknadsföra företaget till nya och gamla kunder.

I Kunskapsbanken finns flera publikationer som beskriver olika metoder. Här kan du ladda ner en kortfattad översikt av flera metoder.PDF