om arbetsintegrerande socialt företagande

Sociala företag behövs för att sänka arbetslösheten

Trots fortsatt stark ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning står många personer i Sverige utanför arbetsmarknaden. På Tillväxtverkets konferens, under Tylösandsdagarna, var en panel av experter från både myndigheter och näringsliv, överens om att arbetsintegrerande sociala företag behövs för att sänka långtidsarbetslösheten.

ordmoln

Sociala företag anställer fler utlandsfödda än andra

Enligt Jens Sandahl från Arbetsförmedlingens analysenhet är antalet inskrivna från grupper som i genomsnitt har en sämre position på arbetsmarknaden fortsatt hög. Dessa grupper inkluderar arbetslösa som är äldre (55 – 64 år), arbetslösa med endast förgymnasial utbildning, och arbetslösa med funktionsnedsättning eller utomeuropeiskt ursprung.

– Samtidigt ser vi att just sociala företag i högre utsträckning anställer personer med utländsk bakgrund*. 28 procent av anställda i de sociala företagen har utländsk bakgrund, jämfört med 21 procent av hela den arbetande befolkningen, säger Eva Carlsson som ansvarar för genomförandet av regeringsuppdraget på Tillväxtverket.

Mer samverkan mellan aktörerna behövs

Under konferensen var panelen enig om att de i samverkan med varandra behöver stärka arbetsintegrerande sociala företag (ASF) för att sänka arbetslösheten, speciellt bland grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. ASF integrerar människor som står långt från arbetsmarknaden. Det gör de bland annat genom att erbjuda arbetsträning och rehabilitering eller anställning.

Regeringen vill stimulera utveckling av sociala företag

Regeringen har en långsiktig strategi för sociala företag för att stimulera utvecklingen av sociala innovationer och socialt företagande. Tillväxtverket har regeringsuppdraget att i samverkan med Arbetsförmedlingen öka sysselsättningen i ASF.

Arbetsintegrerande sociala företag kan även uppmuntra personer som inte tänkt att de kan vara företagare att ta klivet, och på så sätt bidra till mångfald i näringslivet. Det är något som Tillväxtverket jobbar mycket med, bland annat genom Öppna upp-strateginlänk till annan webbplats som ska leda till ett företagsfrämjande på lika villkor, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef för Entreprenörskap på Tillväxtverket.

Kunskapen om sociala företag behöver spridas

Panelen var också överens om att samverkan och spridning av kunskap är viktigt för att ASF ska utvecklas. Falkenbergs kommun har investerat i att öka kunskapen om ASF bland sina medarbetare, bland annat genom studiebesök till lokala ASF. Estrella och Lärjeåns Kök & Trädgårdar har genom ett samarbete gett fler personer chansen att arbetsträna på Estrellas lunchmatsal.

– Vårt samarbete har öppnat upp många dörrar. Det har visat för andra sociala företag att det är möjligt att samarbeta med andra företag, säger Emma Carlsson, verksamhetsledare på Lärjeåns Kök & Trädgårdar.

* Personer som är födda utomlands eller i Sverige och har båda sina föräldrar födda utomlands definieras som personer med utländsk bakgrund.

tylösandsdagarna