om arbetsintegrerande socialt företagande

Riktade projekt och insatser

Arbetsförmedlingen samarbetar med andra myndigheter och organisationer för att underlätta för fler att få arbete. Nedan beskrivs några av de samarbeten som är aktuella just nu och som pågår i hela eller stora delar av landet.

Två medarbetare på Miljövårdscentrum

Fördjupat samarbete

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar för att stödja personer att komma tillbaka i arbetslivet. Samarbetet startar i de flesta fall genom en gemensam kartläggning för att ihop med personen hitta vägar som gör det möjligt att få eller återgå i arbete.

Kartläggningen kan resultera i att Arbetsförmedlingen ordnar med rehabiliteringsplatser, praktik och arbetsträning. De arbetsintegrerande sociala företagen i landet skapar här många möjligheter till anställningar, rehabilitering, arbetsprövning och arbetsträning.

Samverkan med Kriminalvården

Arbetsintegrerandesociala företag är en viktig resurs som erbjuder arbetsträning för personer som kommer från en fängelsevistelse. Flera företag har ramavtal via upphandling med Kriminalvårdenlänk till annan webbplats och kommunernas socialtjänst. Företagen erbjuder arbetsträning för att personerna ska kunna komma igång med ett vardagligt liv. Målet är att den som arbetstränar ska bygga sig en ny plattform, både kunskapsmässigt och socialt. Det kan sedan leda vidare till arbetspraktik eller studier. Flera sociala företag erbjuder också boende i form av så kallade halvvägshus som en övergång från anstaltsvistelse till eget boende och arbete.

Samordningsförbund

Arbetsförmedling, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna kan frivilligt samordna rehabiliteringsinsatser genom gemensam finansiering i ett samordningsförbund. Ett arbetsintegrerande socialt företag kan vara utförare av sådana rehabiliteringsinsatser. Det går dock inte att söka medel direkt från samordningsförbundet. Avtal måste slutas med en myndighet som har ansvar för att upphandla eller finansiera eventuella tjänster från ett socialt företag.

Mer om myndighetssamverkan

Läs mer om myndighetssamverkan för arbetsinriktad rehabilitering på Arbetsförmedlingens sidalänk till annan webbplats

Verksamt.selänk till annan webbplats är en webbplats där flera olika myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen, medverkar för att underlätta start och utveckling av företag.