om arbetsintegrerande socialt företagande

Finansiering till företaget

Bidrag eller upphandling?

Det är inte ovanligt att en kommun bidrar till en verksamhet enligt SoL med kommunanställda handledare och kanske en lokal som får disponeras hyresfritt. Det kan dock finnas en viss risk för otydliga roller och oklar ansvarsfördelning, varför utvecklingen alltmer går mot att det kommunala stödet regleras i ett avtal.

Ska Lagen om offentlig upphandling, LOU, tillämpas eller inte? Som en grundläggande regel kan sägas att stöd till en verksamhet inte behöver omfattas av LOU, men att köp av tjänst ska upphandlas. Vid köp av tjänst finns det en tydlig motprestation.

Även när det handlar om ett stöd från kommunen är det naturligt att kommuner som ger ett bidrag förknippar det med vissa villkor. Villkoren kan t ex vara att pengarna ska användas i en viss verksamhet eller för att utföra en viss tjänst som är nyttig för en särskild kategori människor, till exempel personer med funktionsnedsättningar i kommunen.  Stödet kan jämföras med stöd till exempelvis en kvinnojour inom kommunen.

Först när kommunen i praktiken förfogar över den tjänst som utförs genom att bestämma vilka enskilda personer som ska ha nytta av eller tillgång till tjänsten, kan man tala om en motprestation. Då blir det aktuellt med upphandling. Samtidigt går det inte att upphandla en plats i konkurrens om den enskilde individen i enlighet med lagarnas intentioner om medbestämmande väljer själv att vilja vara i en konkret verksamhet, till exempel ett socialt företag. Lagen om valfrihet, LOV, är ytterligare ett skäl som gör att LOU inte är tillämplig även om det handlar om köp av tjänst.

Det finns ingen fastställd prislista när överenskommelse görs utan LOU. Ett riktmärke måste dock vara vad en motsvarande verksamhet skulle kosta vid kommunal drift inklusive overhead-kostnader.

Offentligt skyddat arbete, OSA

Offentligt skyddat arbete kan ibland innebära en anställning i kommunen, men med placering i ett arbetsintegrerande socialt företag. Detta kan vara en lösning om inga andra anställningsmöjligheter i företaget är möjliga.

Komplettering av lönebidrag

Det förekommer att personer har anställning i sitt företag, där företaget uppbär exempelvis Lönebidragsersättning och där kommunen medverkar till att täcka den återstående delen av lönen. Det handlar då om företag med låg omsättning och där de anställda har en låg produktionskapacitet.