om arbetsintegrerande socialt företagande

Lagar som styr

Kommunernas ansvar när det gäller stöd till personer med  funktionsnedsättning regleras i Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i  lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Här nedan kan du läsa de delar av lagarna som är relevanta för kommunernas samarbete med och förhållande till arbetsintegrerande sociala företag.

Socialtjänstlagen

Enligt  1 kap. 1 § SoL ska socialtjänsten främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvilkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Av Socialtjänstlagen framgår  att kommunerna har ett särskilt  ansvar för att människor med t ex fysiska och psykiska funktionsnedsättningar får möjlighet till att delta i samhällslivet och leva som andra. Socialnämnden ska bl a enligt 5 kap. 7 § SoL verka för att den enskilde får en meningsfull sysselsättning. Det kan innebära möjlighet till sysselsättning i ett socialt företag. Socialnämnden ska också aktivt verka för att missbrukare får den hjälp denne behöver för att komma ifrån sitt missbruk (5 kap. 9 § SoL), i detta arbete kan möjlighet till utbildning och sysselsättning ingå. Det som i lagen avses med sysselsättning kan genomföras som stöd till arbete i ett socialt företag om det är meningsfullt och passande. Sammantaget kan det konstateras att kommunerna alltid har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 2 § SoL).

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

LSS är en så kallad rättighetslag, vilket innebär att den enskilde som uppfyller lagens kriterier har rätt till den sökta insatsen. Som exempel kan nämnas att daglig verksamhet är en rättighet för dem som tillhör målgruppen enligt 1 § 1 och 2 p LSS om de har behov av det och förutsatt att de inte arbetar eller studerar. Verksamhet enlig LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Av 5§ LSS framgår vidare att målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. Lagen betonar respekt för den enskildes självbestämmande och integritet och av 6 § LSS framgår att den enskilde i största möjliga utsträckning ska ges inflytande och med bestämmande över insatser som ges.


Utdrag ur SoL och LSS med relevanta paragrafer:

Socialtjänstlagen (2001:453) - relevanta avsnitt

1 kap. Socialtjänstens mål

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

2 kap. Kommunens ansvar

2 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper

Människor med funktionshinder

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.

8 § Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

8 a § Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

Missbrukare

9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.


Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Inledande bestämmelser:

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.  

För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.

Rätten till insatser

7 § Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 § 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9 § 10. Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125).

Insatserna för särskilt stöd och särskild service

9 § Insatserna för särskilt stöd och service är:

 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
 2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning,
 3. ledsagarservice,
 4. biträde av kontaktperson,
 5. avlösarservice i hemmet,
 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
 8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
 10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.