om arbetsintegrerande socialt företagande

Samverkan mellan myndigheter

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och andra myndigheter samverkar och samarbetar på flera sätt för att underlätta för människor att ta tillvara och utveckla sin arbetsförmåga; till exempel genom;

  • Samordningsförbunden
  • Förstärkt samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
  • Socialfondsprojekt
  • Enskilda regeringsuppdrag
  • Arbetsförmedlingen och kriminalvården

Samverkan genom samordningsförbund

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunen kan samordna individ- och strukturinsatser genom lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser[1] i ett samordningsförbund. Ett socialt företag kan t.ex vara utförare av sådana rehabiliteringsinsatser och avtal måste då slutas med en av myndigheterna ovan som har ansvar för att upphandla eller finansiera eventuella tjänster från ett socialt företag. Det går inte att söka medel direkt från ett samordningsförbund.

[1] Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Socialfondsprojekt

Myndigheterna samverkar ofta med varandra och med sociala företag och andra organisationer inom den sociala ekonomin för att söka medel från Europeiska Socialfonden (ESF) via Svenska ESF-rådet som är förvaltande myndighet. Projekten ska syfta till att människor kommer närmare arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar. Sedan Sverige gick med i Europeiska Unionen 1995 har de flesta sociala företag startat i samverkan med olika myndigheter och med finansiering från Socialfonden.

Förstärkt samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ett gemensamt regeringsuppdrag att stödja personer med nedsatt arbetsförmåga att komma in i eller tillbaka till arbetslivet. Samarbetet startar med en gemensam kartläggning som är en metod som ska bidra till att öka individens delaktighet i att utifrån sin situation hitta vägar som gör det möjligt att få eller återgå i arbete. Ett resultat av den gemensamma kartläggningen är att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och individen kommer överens om en planering som t.ex. innehåller rehabiliteringsplatser, praktik och arbetsträning. De arbetsintegrerande sociala företagen i landet skapar många möjligheter till anställningar, rehabilitering, arbetsprövning och arbetsträning för personer som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden.

Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården

I en samverkan mellan Kriminalvården och Arbetsförmedlingen arbetar man bland annat med arbetsinriktad rehabilitering. Målgrupp är människor som på grund av sin kriminella och sociala bakgrund har svårt att få ett arbete eller en utbildning. De arbetsintegrerande sociala företagen har här stor möjlighet att erbjuda sina tjänster i samarbete med Arbetsförmedlingen eller kommunen.