om arbetsintegrerande socialt företagande

Upphandla enligt Lagen om offentlig upphandling

Offentlig sektor har mycket att vinna på att handla av sociala företag. Genom att anlita ett socialt företag för t.ex. städtjänster hjälper kommunen till att skapa arbete för personer som annars kanske skulle ha försörjningsstöd. De löser två av sina behov samtidigt.

Offentliga aktörer kan handla av sociala företag och göra det lättare för dem att vinna ett uppdrag helt i enlighet med Lagen om offentlig upphandling.

Alla arbetsintegrerande sociala företag är leverantörer till offentlig sektor av till exempel arbetsträning, praktik, sysselsättning mm men också av tjänster som fastighetsskötsel, catering och annat som behöver utföras. Det är genom att sälja tjänster och/eller produkter som ett företag överlever och kan utvecklas. Det gäller naturligtvis även sociala företag. För att stimulera till en mångfald av leverantörer och skapa förutsättningar för att sociala företag kan offentliga aktörer underlätta för företagen att delta i anbudsgivning.

Genom dialog med företagen i upphandlingsprocessen och mindre volymer blir möjligheterna större för sociala företag att lämna ett bra anbud. Reserverade upphandlingar kan användas för vilken vara eller tjänst som helst, men krav ställs på leverantörerna att sysselsätta personer som har svag förankring på arbetsmarknaden.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

LOU ger många möjligheter för offentliga aktörer att använda sig av sociala företags varor och tjänster. Upphandlande myndigheter och sociala företag behöver ha kunskaper om varandras förutsättningar. Upphandlande enhet behöver göra lättfattliga upphandlingsunderlag och avgränsa en upphandling inom rimliga volymer som kan passa ett mindre socialt företag. De sociala företagen behöver ha kunskap om upphandling och vad som krävs för att göra ett bra anbud. Sociala företag kan gå ihop både om kompetens att skriva anbud och att medverka i anbud tillsammans för att få större slagkraft.

Policy för upphandling

Upphandling ska inte bara ske enligt lag. Kommuner och myndigheter kan anta en upphandlingspolicy som ger riktlinjer om att använda sociala hänsyn, reserverad upphandling och vad som är det politiska målet med det. Det finns många områden där sociala företag kan leverera bra varor och tjänster. Därför är det viktigt att upphandlande myndighet tar policybeslut om hur man vill använda sig av upphandling som ett verktyg för att uppnå en större samhällsnytta med sina inköp.

Sociala hänsyn

I LOU (4 kap. 3 §) står det: "En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta”. Det betyder att man i ett anbud kan ställa krav om till exempel:

  • att leverantören vid utförandet anställer arbetslösa, särskilt långtidsarbetslösa, eller anordnar utbildning för arbetslösa
  • att leverantören vid utförandet gör något för att främja jämställdhet eller mångfald i fråga om ras eller etniskt ursprung
  • att leverantören prioriterar brukarmedverkan och därför gärna ser sociala företag som utförare.
Leo Räisinen på Stenbacken utanför bilen som används för att leverera fruktkorgar

Reserverad upphandling – möjligt att särbehandla vissa leverantörer

Upphandlande myndigheter har nu möjlighet att reservera upphandlingar till vissa leverantörer. Den nya regeln gör det möjligt att vända sig bara till arbetsintegrerande sociala företag för att köpa in en vara eller tjänst. LOU (4 kap. 18 §) gör det möjligt att:

  • reservera upphandlingar till skyddade verkstäder och leverantörer vars främsta syfte är yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller som har svårt att komma in på arbetsmarknaden eller inom ramen för program för skyddad anställning
  • minst 30 % av dem som sysselsätts hos leverantören ska var personer med funktionsnedsättning eller ”missgynnande personer”.

Den vara eller tjänst som ska upphandlas kan vara vad som helst som det sociala företaget kan leverera. Det finns en rad exempel på hur kommuner har använt sig av reserverad upphandling. Du kan läsa mer om reserverad upphandling i Tillväxtverkets publikation; Nya grepp i upphandling – Reserverad upphandling och sociala hänsyn ger samhällsnyttalänk till annan webbplats

Eller läs om reserverad upphandling på Upphandlingsmyndighetens hemsida!länk till annan webbplats

Så här gjorde Gävleborgs Inköp och Söderhamns kommun

Stenbackens boende och arbetskooperativ tog hem en reserverad upphandling när Söderhamns kommun ville hitta leverantörer bland de sociala företagen som kunde leverera fruktkorgar. Läs mer om hur den reserverade upphandlingen i Söderhamn gick till och hur Leo Räisinen blev anställd.länk till annan webbplats

Upphandling av vissa välfärdstjänster

Från och med den 1 januari 2019 gäller särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga 7,1 miljoner kronor. Det finns också möjlighet att reservera upphandlingar av vissa välfärdstjänster till vissa organisationer. Den här typen av reserverad upphandling kan också passa sociala företag. Läs mer om reserverad upphandling till vissa organisationer här!länk till annan webbplats

Direktupphandling

Med direktupphandling menas att avtal kan slutas med en leverantör utan upphandling. Det kan användas när kontraktets värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen (586 907 sek fr.o.m. 180101) eller om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara att det inte finns någon konkurrenssituation inom just det område som ska upphandlas. Alltså kan ett socialt företag sälja mindre tjänster eller produkter till en kommun eller myndighet utan en lång upphandlingsprocess.

Upphandla med hänsyn till små aktörer

Genom att dela upp en stor upphandling i mindre delar är det lättare för små företag – såväl sociala företag som andra lokala aktörer – att lämna anbud. Att skriva anbudsunderlaget med en förståelse och kunskap om förutsättningarna för mindre företag, och informera väl genom hela upphandlingsprocessen, ökar chansen att få in fler anbud, helt i linje med intentionerna för offentlig upphandling.

Mer information om upphandling

LOU ändrades 2017 och som alltid när nya lagar träder i kraft kan det komma mer detaljerade regler om t.ex. reserverad upphandling när enskilda ärenden har överprövats. Du kan läsa mer om lagstiftningen och följa utvecklingen på Upphandlingsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Fler lästips