Tillväxtverket

Pågående ­uppdrag

Här hittar du en förteckning över de särskilda regeringsuppdrag, stödmyndighetsuppdrag samt återrapporteringskrav och uppdrag enligt regleringsbrev som vi arbetar med just nu. Förutom dessa finns även stödmyndighetsuppdrag samt förordningsstyrda uppdrag.

Särskilda regeringsuppdrag – via enskilda regeringsbeslut

Du hittar alltid det senast inkomna särskilda uppdraget längst upp. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:


 Regleringsbrev utgiftsområde 24 & 19

Här nedan listas de pågående återrapporteringskrav samt uppdrag som finns i myndighetens regleringsbrev för utgiftsområde 24 och 19 för aktuellt år och som ännu inte har slutredovisats. De återrapporteringskrav och uppdrag som inte har något angivet slutdatum kommmer att redovisas i årsredovisningen. Därmed återfinns återrapporteringen i årsredovisningen.

Länk till ESV:s webbplats där du hittar fullständig uppdragstext för respektive regleringsbrevsuppdrag samt aktuella regleringsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redovisningen av återrapporteringskrav och uppdrag kan skilja sig åt. Nedanstående scenarier är de förekommande och föranleder olika hantering:

  1. I de fall särskilda datum för redovisning/rapportering står utskrivna ska en särskild rapport skickas in enligt fastställda datum.
  2. Vissa av återrapporteringskraven/uppdragen har inte utskrivna särskilda rapporterings-/redovisningsdatum. Dessa ska redovisas, i sin helhet, i myndighetens årsredovisning.
  3. I de fall återrapporteringskravet ska redovisas "i anslutning till/i samband med årsredovisningen", ska en särskild rapport skickas in i samband med vår leverans av årsredovisning (vilken sker årligen senast den 22 februari). Dvs. den behöver inte bifogas årsredovisningen som en bilaga men ska skickas in i närtid.

Läs mer vad du ska tänka på i rutinen "Skriva rapport till regeringen"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 Översikt åtaganden i regleringsbrevet för UO 24 och 19

Återrapporteringskrav/

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

Återrapporteringskrav 1.1:

Vilka insatser myndigheten har genomfört för att främja affärsutveckling hos små och medelstora företag bl.a. genom förberedelse för internationalisering samt hur myndigheten arbetar för att utveckla sina tjänster, sin information och kommunikation för att möta behoven hos nya och växande företag, inklusive unga snabbväxande företag med internationell potential.

Företag

Inget angivet datum - redovisas i årsredovisningen 2020

Återrapporteringskrav 1.2:

Hur myndigheten arbetar för att främja en mångfald av företag och företagare bl.a. när det gäller kvinnor samt kvinnor och män med utländsk bakgrund.

Företag

Inget angivet datum - redovisas i årsredovisningen 2020

Återrapporteringskrav 1.3:

Vilka insatser som myndigheten har genomfört inom turism och kulturella och kreativa näringar i alla delar av landet inklusive landsbygder samt en bedömning av resultatet av dessa.

Företag

Inget angivet datum - redovisas i årsredovisningen 2020

Återrapporteringskrav 2.1:

Resultat av de insatser som myndigheten har genomfört för att driva och utveckla företagsportalen verksamt.se samt de insatser som myndigheten har genomfört för att minska och förenkla uppgiftslämnandet för företag (enligt uppdrag 2.1 nedan). De medel som har använts till dessa insatser ska redovisas.

Förenkling

Inget angivet datum - redovisas i årsredovisningen 2020

Återrapporteringskrav 2.2:

Utveckla och föreslå nya insatser inom förenklingsarbetet som särskilt kan hjälpa företag i en återhämtning från coronapandemin, däribland förslag på förenklingar i regelverk, och förbättringar och förenklingar i myndigheters service och tillämpning av regelverk. Delrapportering ska ske till Näringsdepartementet den 31 oktober 2020.

Förenkling

Slutrapporteras (i särskild rapport) i samband med årsredovisningen för 2020 dvs. senast 210222

Återrapporteringskrav 3.1: Tillväxtverket ska redovisa dels vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den besparing på förvaltningsanslaget på 5 miljoner kronor som gjorts, dels vilka konsekvenser åtgärderna haft eller förväntas ha.

Vidare ska myndigheten redovisa nyckeltalet kostnad per stödkrona som avser myndighetens kostnader för hantering av regionalfonden i förhållande till utbetalade EU-stöd inklusive medfinansiering. Redovisningen ska avse genomsnitt för perioderna 2015–2018, 2016–2019 samt 2017–2020.

Myndighetsstöd

Inget angivet datum - redovisas i årsredovisningen 2020

Återrapporteringskrav 3.2:

I vilken utsträckning och på vilket sätt samarbetet med andra myndigheter har fortskridit och bidragit till genomförandet av en sammanhållen landsbygdspolitik, hur framtagande av indikatorer har fortlöpt samt hur myndigheten inom hela sin verksamhet har bidragit till målet för landsbygdspolitiken.

Regioner

Inget angivet datum - redovisas i årsredovisningen 2020

Återrapporteringskrav 3.3: Regionalfondsprogrammen inklusive territoriella samarbetsprogram för gränsregionalt och transnationellt samarbete för programperioden 2014–2020 enligt bilaga 2.

Kunskapsutveckling

Särskilda rapporter enligt datum i bilaga 2

Övrigt återrapporteringskrav 4.1: Resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Kunskapsutveckling

Inget angivet datum - redovisas i årsredovisningen 2020

Övrigt återrapporteringskrav 4.2:

Hur Tillväxtverket har tillvaratagit synergier mellan den regionala tillväxtpolitiken, näringspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken.

Regioner

Inget angivet datum - redovisas i årsredovisningen 2020

Övrigt återrapporteringskrav 4.3: Hur myndigheten, i sin kärnverksamhet, arbetar med att använda Agenda 2030, som verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle

GD-stab

Inget angivet datum - redovisas i årsredovisningen 2020

Övrigt återrapporteringskrav 4.4:

Resultatet av myndighetens arbete med tillämpningen av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. De medel som använts för arbetet ska redovisas. Tillväxtverket ska till Näringsdepartementet den 30 oktober 2020 även rapportera det arbete som har bedrivits för att upptäcka fusk vid tillämpningen av lagen.

Kvalitet och kontroll

201030 samt i årsredovisningen 2020

Uppdrag 1.1 (RB 2020): Samverkansprogram

Företag

Delrapport 1 mars 2020 och därefter årlig rapport senast den 1 mars

Uppdrag 2.1 (RB 2020): Mål för förenklingsarbete

Förenkling

210222

Uppdrag 3.1 (RB 2020): Sammanställning av

statliga myndigheters slutrapportering 2014-2020

Regioner

210430

Uppdrag 3.2 (RB 2020): Nationell strategi

Regioner

Rapporteras i årsredovisningen

Uppdrag 3.3 (RB 2020): Analys av transportbidraget

Företag

210930

Uppdrag 3.4 (RB 2020): En kunskapsutvecklande rapport - Länkar mellan stad och land

Kunskapsutveckling

201215

Uppdrag 3.5 (RB 2020): Varsel och omställning

Regioner

Rapporteras i årsredovisningen

Uppdrag 3.6 (RB 2020): Regionala företagsstöd

Företag

Tom. 2022 - rapporteras i årsredovisningen

Uppdrag 3.7 (RB 2020): Uppföljning av statsbidrag till kommuner med

socioekonomiskt eftersatta områden

Kunskapsutveckling

210415

Övrigt uppdrag 4.1 (RB 2020): Prognoser

Myndighetsstöd

Årliga rapporteringar i särskild ordning

Övrigt uppdrag 4.2 (RB 2020): Redovisning av

åtaganden med stöd av

bemyndigande

Myndighetsstöd

Årliga rapporteringar i särskild ordning

Övrigt uppdrag 4.3 (RB 2020): Redovisning av utbetalningar

Myndighetsstöd

201026


 Tidigare givna regleringsbrevsuppdrag

Här nedan listas de uppdrag som givits i tidigare regleringsbrev än aktuellt år. Dessa återfinns som en delmängd i en bilaga 3 som biläggs regleringsbrevet för aktuellt år.

Översikt tidigare, givna regleringsbrevsuppdrag

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

Övrigt uppdrag 4.16 (RB 2019 - bil.3): Delegationen för cirkulär ekonomi

Företag

Årliga redovisningar av strategi senast den 1 mars

Uppdrag 1.1 (RB 2020 -bil.3): Lägesrapport COSME, EEN och Horisont 2020

Företag

Årlig rapportering -årlig sammanställning 31 mars & delrapport 30 september

Uppdrag 1.6 (RB 2020 -bil.3): Myndighetens genomförande av småföretagarakten för Europa

Företag

Årlig rapportering - i anslutning till inlämnande av årsredovisningen

Uppdrag 1.14 (RB 2020 -bil.3):

Vara delaktigt i förberedelsarbetet inför Sveriges deltagande i Expo 2020 i Dubai

Företag

Ingen rapportering enligt beslut

Uppdrag 2.1 (RB 2020 -bil.3):

Årlig uppföljning 2014-2020 av företagens kostnader till följd av regler

Förenkling

Årlig sammanställning senast 15 april tom. 200415

Uppdrag 2.5 (RB 2020 -bil.3): Redovisa förslag och genomförda åtgärder för att konskevensutredningarnas kvalitet ska höjas

Förenkling

Årlig rapportering i årsredovisning

Uppdrag 3.7 (RB 2020 -bil.3):

Stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i deras arbete med Smart specialisering

Företag

Redovisning 201231

Uppdrag 3.12 (RB 2020 -bil.3): Förberedelser av sammanhållningspolitiken efter 2020

Regioner

Årlig rapportering i årsredovisningen

Uppdrag 3.13 (RB 2020 -bil.3): Digitalisering av finansiering och resultat

Kunskapsutveckling

Årlig rapportering i årsredovisningen

Uppdrag 3.19 (RB 2020 -bil.3): Miljödriven näringslivsutveckling (Miljöintegrering)

Företag

Årlig rapportering senast 15 april

Uppdrag 3.20 (RB 2020 -bil.3): Bidra till att utveckla de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö

Företag

Årlig rapportering i årsredovisningen

Uppdrag 3.21 (RB 2020 -bil.3):

Hantera verksamhetsbidrag, verksamhetsrapporteringar, ekonomiska rapporteringar samt dialoger avseende Riksorganisationen Hela Sverige ska leva


Beslut om verksamhetsbidrag till Hela Sverige ska leva 2019-2021PDF

Regioner

220531

Uppdrag 3.22 (RB 2020 -bil.3): Hantera verksamhetsbidrag, verksamhetsrapporteringar, ekonomiska rapporteringar samt dialoger avseende Skärgårdarnas riksförbund


Beslut om verksamhetsbidrag till Skärgårdarnas riksförbund 2019-2021PDF

Regioner

220531

Uppdrag 3.23 (RB 2020 -bil.3): Redovisning av regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service

Kunskapsutveckling

Årlig delredovisning senast 18 april, dels en årlig slutrapport senast den 28 juni

Uppdrag 3.24 (RB 2020 -bil.3): Redovisning av arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden

Regioner

Årlig samlad redovisning lämnas årligen nästföljande år, senast den 18 april.

Uppdrag 3.25 (RB 2020 -bil.3): Sammanställning av redovisningar från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och länsstyrelser

Regioner

Årlig rapportering senast den 18 april


Stödmyndighetsuppdrag

Översikt stödmyndighetsuppdrag

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

2014: Stödmyndighet Landsbygdsprogrammet 2014-2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

-handlingsplan uppdateras årligen

Regioner

 2023


 Förordningsstyrda uppdrag

Tillväxtverket har ett antal uppdrag som givits via förordningar. Här nedan hittar du några av dem där vi tydligt har ett uttalat uppdrag.

Ö‌versikt förordningsstyrda uppdrag

Förordning

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SFS 2020:208 : Förordning om stöd vid korttidsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Lag 2013:948 om stöd vid korttidsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KorttidSFS 2018:151: Förordning om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - fördela statsbidrag

Regioner

Uppgiften skulle ha övergått till Delegationen mot segregation från den 1 januari 2019 - troligast sker det från 1 januari 2021

SFS 2018:152: Förordning om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - fördela statsbidrag

Regioner

 Löpande

SFS 2018:1428: Förordning om myndigheters klimatanpassningsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företag

Årlig redovisning till SMHI med kopia till Näringsdepartementet, i samband med årsredovisning

SFS 2009:907: Förordning om miljöledning i statliga myndigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GD-stab

Årlig redovisning till Naturvårdsverket med kopia till Näringsdepartementet, i samband med årsredovisning

SFS 2000:281: Förordning om regionalt transportbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företag

Löpande

SFS 2001:1194: Förordning om statsbidrag till kooperativt utveckling m.m.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företag

Löpande

SFS 1998:896: Förordning om hushållning med mark- och vattenområden länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

(Riksintresse industriell produktion)

Regioner

Löpande

SFS 2017:583: Förordning om regionalt tillväxtarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regioner

Löpande