om arbetsintegrerande socialt företagande

Ägande och företagsformer

Här kan du läsa om vilka som kan vara ägare till ett arbetsintegrerande socialt företag och vilka företagsformer som kan användas.

De arbetsintegrerande sociala företagen organiserar sig på olika sätt. De flesta ägs och drivs av sina medarbetare alltså som kooperativ med företagsformen ekonomisk förening. Några ägs av en ideell förening som startat ett aktiebolag för att driva verksamheten. Gemensamt för dem är att de strävar efter att involvera medarbetarna i beslut som rör företagets drift och utveckling.

Ägarformer

Det finns många olika modeller för ägande och ansvarsfrågor i de sociala företagen. Man kan grovt indela dem i nedanstående kategorier, men det finns blandformer. Nya sätt att driva och äga uppstår hela tiden.

Sociala arbetskooperativ

I sociala arbetskooperativ är majoriteten av medlemmarna/ägarna de som verksamheten startats för. Kooperativens styrelser kan dock ha utomstående ledamöter som stöd i ansvaret för föreningen. De flesta sociala företag i Sverige är sociala arbetskooperativ.

Ideella organisationer som ägare

En del sociala företag drivs av ideella organisationer eller trossamfund. Det kan vara till exempel intresseorganisationer inom handikappsrörelsen eller sociala organisationer som Verdandi och Hela Människan.

Personalägande

Personalkooperativ eller andra företag som bedriver rehabilitering eller annan arbetsintegrerande verksamhet och som återinvesterar överskottet i företaget. Oftast är dessa företag tidigare offentlig verksamhet som avknoppats från en kommun. Företagen präglas av hög grad av delaktighet för de människor som företaget är till för.

Gemenskapsföretag  

Ett gemenskapsföretag är ett antal organisationer – såsom föreningar eller företag – som samarbetar för att bedriva ett socialt företag. All vinst från verksamheten återinvesteras för att främja detta syfte. Idén har inspirerats av den skotska modellen Community business.

Juridiska former (associationsformer) som används

Det finns ingen självklar juridisk form för socialt företagande därför finner man dem i en rad olika former som har valts utifrån företagets behov och syn på hur de vill organisera sig.

Ekonomisk förening

De flesta arbetsintegrerande sociala företag har valt ekonomisk förening. En företagsform som är anpassad för gemensamt och demokratiskt ägande.

Ideell förening

En del sociala företag har valt ideell förening från starten av sitt företag. Andra är ideella föreningar som till exempel av IOGT och Hela Människan där en del verksamheten är ett arbetsintegrerande socialt företag. Företaget kan integreras formellt inom den ordinarie organisationen eller bedrivas fristående i en annan juridisk organisation som helt eller delvis kan ägas av moderorganisationen. Att separera verksamheten kan vara ett bra sätt att skilja på ett intressepolitiskt arbete och en kommersiell del i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Aktiebolag

En del sociala företag är organiserade som aktiebolag och garanterar då delaktigheten för medarbetarna på något annat sätt än genom medlems- eller ägarskap. Sociala företag i aktiebolagsform är ibland helägda av någon förening som valt att ha företagsdelen tydligt avgränsad.

Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning

Denna bolagsform där vinsten ska återinvesteras i företaget och som på så sätt lämpar sig för sociala företag eller andra som vill vara tydliga med att eventuella vinster inte delas ut till aktieägare.

Stiftelser

Några sociala företag drivs av stiftelser som har ett syfte att stödja människor i utsatta grupper. Stiftelseformen brukar väljas för verksamheter som står på en stark värdegrund som stiftarna inte vill ska ändras av människor som senare tar över verksamheten.

Mer information om företagsformerna: 

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag 

Att välja associationsform för att driva företag tillsammans