om arbetsintegrerande socialt företagande

Organisera företaget

Att organisera ett arbetsintegrerande socialt företag skiljer sig inte så mycket från andra företag. Företaget ska leverera, sköta sin administration och ta god hand om sin personal. Den största skillnaden är kanske att man försöker fördela makt, ansvar och arbetsuppgifter på ett sätt som möter att företaget både ska stötta människor till arbete och ha en affärsverksamhet.

Eftersom företagen är olika i storlek, affärsinriktning, medarbetarnas förutsättningar och vilka samarbetspartners man har blir också sättet att organisera arbetet olika. I de flesta av företagen kan en medarbetare vara både anställd och medlem – alltså ägare – i företaget. Då gäller det att ha extra mycket koll på sina olika roller.

Styrelse

Styrelsen i företaget arbetar på uppdrag av företagets ägare/medlemmar och har det övergripande strategiska ansvaret för företaget drift och planering för framtiden och är arbetsgivare för anställd personal. Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmöte/stämma.

Styrelsen består oftast av medarbetare i företaget och i många fall även någon/några personer som kan tillföra en kompetens som behövs utifrån. Om företaget kommit till på initiativ av en annan organisation eller företag kan det vara naturligt att det finns representanter för dem i styrelsen åtminstone under en startperiod.

Verksamhetsledning (arbetsledare med flera)

Verksamheten organiseras av de som utför det dagliga arbetet på uppdrag av styrelsen som beslutar om organisation och anställer eller utser ledare för verksamheten. Hur det ser ut i praktiken skiljer sig mellan företagen och anpassas till varje företags förutsättningar och behov. Det kan handla om hur stort företaget är och hur många olika arbetsplatser det finns i verksamheten. Men också vilka ekonomiska möjligheter man har att anställa ledare.

Många gånger finns det anställda ledare som fungerar som handledare, arbetsledare och/eller verksamhetsledare. I ett arbetskooperativ är det medlemmar som både sitter i styrelsen och som deltar i produktionen. Men en handledare eller arbetsledare kan vara anställd för sin funktion och kompetens utan att vara medlem i företaget och därmed inte heller formellt vara delaktig i företagets ledning.

I några få större arbetsintegrerande sociala företag finns det en anställd VD.

Ansvarsfördelning

Ansvars- och arbetsfördelning mellan ordförande och styrelse respektive arbetsledning varierar också mellan de sociala företagen i landet. Det finns inte någon "standard" utan ansvar och ledning organiseras utifrån företagets förutsättningar och de personer som är involverade i företaget. Men det är alltid viktigt att ansvarsfördelningen är tydlig och att det är lätt att veta till vem man ska vända sig med olika frågor.

I de arbetsintegrerande sociala företagen är det också mycket viktigt att medarbetarna kan vara delaktiga i beslut och får möjlighet att utveckla sin förmåga och vilja att ta ansvar – det är ju en av grundstenarna i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Läs mer: Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag.