om arbetsintegrerande socialt företagande

Tolkningsmeddelande från kommissionen om gemenskapslagstiftning med tillämpning på offentlig upphandling och om möjligheterna att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling

Europeiska kommissionen. (2001), KOM (2001)566 slutlig, Bryssel 15.10 2001, (Bryssel).

Meddelandet är en uppföljning av meddelandet om offentlig upphandling inom EU, från 11 mars 1998. Syftet är att klargöra hur gemenskapslagstiftningen tillåter att sociala hänsyn beaktas vid offentlig upphandling. Meddelandet utgör en del av arbetet för att uppnå ekonomisk och social förnyelse enligt Lissabonfördraget. Direktiven om offentlig upphandling erbjuder en rad möjligheter att ta sociala hänsyn kopplade till produkter eller tjänster.

Ladda ner tolkningsmeddelande från Europeiska kommissionenPDF