om arbetsintegrerande socialt företagande

Så här skapas arbetstillfällen

Arbetsintegrerande sociala företags syfte är att skapa arbetstillfällen. Detta sker genom försäljning av varor och tjänster utifrån medarbetarnas förutsättningar.

Försäljning är en förutsättning

I likhet med andra företag skapas jobb genom försäljning av varor och tjänster i de sociala företag. Detta ger också möjlighet till arbetsträning som kan leda till anställningar.

Att det finns kunder är en förutsättning för att det ska bli anställningar. Företaget har ju kostnader för löner, lokaler, administration, förbrukningsvaror och inte minst stödet till nya medarbetare.
Stöd från det offentliga – till exempel olika lönestöd – täcker inte hela lönekostnaden och sänks eller tas bort helt allteftersom medarbetarens förmåga ökar.

Vem bestämmer affärsidén?

Vilken affärsidé företaget ska har beror på hur det startat. Det kan vara...

  • en grupp som ska starta företaget tillsammans, kanske i projektform, inventerar sina kompetenser och intressen för att sen undersöka om det finns möjlighet att sälja just de tjänsterna och/eller produkterna
  • en initiativtagare (förening, projektägare) har en affärsidé som man rekryterar deltagare och medarbetare till
  • en grupp eller redan startat företag ansluter sig till en befintlig affärsidé genom social franchising (läs mer längre ner på sidan)
  • en offentligt eller föreningsdriven verksamhet avknoppas och drivs vidare som socialt företag
  • en möjlighet att få ta över ett befintligt företag där ägaren inte kan/vill driva det längre. Sådana ägarskiften är en bra möjlighet som inte använts så mycket ännu.

När verksamheten växer utvecklas ofta fler affärsidéer utifrån lokala behov och medarbetarnas intressen och kompetenser.

Goda affärer och medarbetare som utvecklas

Balansgången mellan medarbetarnas behov av anpassade arbetsuppgifter, förutsättningar för arbetsträning och behovet av en bärkraftig affärsverksamhet är en av de arbetsintegrerande sociala företagens största utmaningar.

Detta kräver att medarbetarna är delaktiga i företaget. Med ansvar, delaktighet och tillitsfullt stöd skapas empowerment. Empowerment brukar leda till både lust att och kompetens för att bidra till företagets utveckling.

Sociala företag måste planera sitt arbete utifrån de ramar som medarbetarna klarar av. Uppdrag som ska utföras kräver till exempel ofta fler insatta arbetstimmar än i ett annat företag.

För en kund som till exempel köper hushållsnära tjänster kan det betyda att det kommer två personer i stället för en och att dessa jobbar i fyra i stället för tre timmar men till samma kostnad som om tjänsten köpts från ett annat företag. För företaget innebär det att det behövs ekonomiskt stöd till anställningarna för att kompensera för den lägre arbetsförmågan.

Utveckling av individ och företag

När företagen återinvesterar överskottet använder man det ofta till att erbjuda kompetensutveckling till dem som arbetar i verksamheten. Sådan är viktig både för den enskilde personens och för företagets utveckling. Nya affärsidéer kräver till exempel att medarbetarna utbildas. Arbetsintegrerande sociala företag bedriver också ofta utbildning i kombination med arbetet, till exempel i svenska, att driva företag eller inom kärnverksamheten.

Företagen skapar inte bara arbete i den egna verksamheten, utan är en resurs för arbetsrehabilitering så att människor får arbete hos andra arbetsgivare eller börjar studera.