om arbetsintegrerande socialt företagande

Organisera arbete och styrning

Arbetsintegrerande sociala företag drivs ofta som kooperativ där varje medlem har en röst. Men även de som inte är kooperativ förväntas organisera arbete och styrning av företaget så att de som deltar i verksamheten erbjuds en hög grad av delaktighet.

Att organisera ett litet kooperativt företag där alla som arbetar i företaget träffas varje dag skiljer sig från större företag som kanske har fler arbetställen och många medarbetare. Det kan också förändras över tid. Gemensamt för alla är ändå att beslut behöver fattas på flera olika ansvarsnivåer i företaget:

  • Ansvar för att leda företaget.
  • Ansvar för att planera, organisera och utföra det dagliga arbetet.
  • Ansvar för varje individs arbete, arbetssituation och utveckling.

Hur ansvaret för de olika nivåerna ska organiseras styrs framför allt av företagen men påverkas också av lagstiftning, kollektivavtal och avtal/krav från uppdragsgivare.

Ansvaret för att leda företaget ligger alltid på en styrelse som väljs på ett årsmöte/stämma men det betyder inte att styrelsen alltid ska fatta beslut om allting. Mycket går att delegera till anställda ledare, arbetsgrupper eller individer. Det är viktigt i alla företag och särskilt viktigt i de arbetsintegrerande sociala företagen att ansvar och beslutsprocesser är tydliga och att det är möjligt att delta i beslutsfattandet på den nivå där man har intresse och förutsättningar att delta. Beslutsordning, arbetsordning och hur man kan påverka besluten ska dokumenteras, beslutas och finnas tillgängliga för alla som deltar i verksamheten.

Några frågor att diskutera vid start och när företaget växer är:

  • Hur stor ska styrelsen vara? Ska det finnas representanter för olika grupper, arbetsställen eller kompetenser i den?
  • Vilka frågor ska styrelsen ha ansvar för? Vilka kan man delegera? Hur fördelas ansvaret inom styrelsen?
  • Vilka kan bli medlemmar/ägare? Vilka krav ställs för medlemskap?
  • Hur organiseras det dagliga arbetet? Ska det finnas arbetsledare? Självstyrande arbetsgrupper? Vilka beslut kan fattas av arbetsledare, arbetsgrupp, enskild medarbetare?
  • Hur kan de som deltar i verksamheten påverka sin egen arbetssituation och utveckling och företagets organisation och ledning?

En del av svaren på frågorna ovan ska skrivas in i företagets stadgar/bolagsordning. Vilka det är styrs av lagstiftningen för den valda företagsformen men även om man försöker vara detaljerad i stadgarna så behövs det kompletterande dokument och beslut.

Diskutera styrning och delaktighet med en företagsrådgivare

Det kan vara en god idé att diskutera er organisation med en företagsrådgivare. Läs mer om företagsrådgivning under Stöd för de som ska starta!