om arbetsintegrerande socialt företagande

Speciellt för sociala företag

Gemensamt för alla arbetsintegrerande sociala företag är att man är leverantör av tjänster till offentlig sektor. Tjänster som rehabilitering, arbetsträning, arbete, daglig verksamhet, sysselsättning mm. Det innebär att en start alltid innehåller kontakt och någon form av överenskommelse med Arbetsförmedlingen och/eller kommunen där företaget ska vara verksamt.

Samarbetet med kommunen och andra myndigheter handlar om vilka tjänster inom arbetsintegrering som ni erbjuder. Är det till exempel arbetsträning eller daglig verksamhet, eller något annat? Till detta kommer vilka personer som är aktuella för detta och vilket anställningsstöd som därmed är aktuellt.

En tidig kontakt med kommunen och Arbetsförmedlingen är en viktig del i arbetet med att starta ett socialt företag. För företaget kan det vara bra att känna till så mycket som möjligt av myndigheternas förutsättningar att samarbeta med sociala företag. Handbok för myndigheter som finns här på Sofisam kan därför vara ett stöd för både företaget och myndigheterna.

Kommunerna

Ett arbetsintegrerande socialt företags verksamhet berör ofta flera förvaltningar. Arbetsmarknad, Individ- och handikappomsorg och näringslivskontoret kan vara inblandade. En del kommuner har en speciellt utsedd person som ska underlätta för etablering av sociala företag. I andra kommuner finns det organiserad samverkan för stöd till utvecklingen. Ofta är dock kunskapen liten om vad arbetsintegrerande sociala företag är och vilken nytta kommunen kan ha av dem. Coompanion brukar veta hur det ser ut i olika kommuner/regioner.

Läs mer om kommunernas möjligheter att samarbeta med sociala företag här.

Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen har tillgång till en rad olika program och åtgärder som arbetsförmedlarna kan använda när det är aktuellt att placera en person på ett företag för arbetsträning, praktik, sysselsättning eller arbete med lönestöd.

Många gånger sker detta genom en direkt kontakt mellan Arbetsförmedlingen lokalt och företaget men det förekommer allt oftare att Arbetsförmedlingen centralt upphandlar platser och tjänster i hela landet. Arbetsförmedlingen är ibland också med som samarbetspart i projekt som syftar till att starta nya sociala företag. En bra kontakt med Arbetsförmedlingen är ofta en förutsättning för att driva arbetsintegrerande sociala företag.

Läs mer om Arbetsförmedlingens möjligheter att samarbeta med sociala företag här.

Läs mer om hur Arbetsförmedlingen arbetar med upphandling av leverantörer här. länk till annan webbplats

Försäkringskassan

Försäkringskassan samarbetar med Arbetsförmedlingen när det handlar om att hitta platser för rehabilitering, arbetsträning med mera och köper sällan platser själva. Däremot är det bra att känna till vilka bidrag och ersättningar Försäkringskassan kan ge till dem som har sin arbetsrehabilitering mm i de sociala företagen. Försäkringskassan är ibland samarbetspart i projekt som syftar till att starta nya sociala företag.

Läs mer om Försäkringskassans möjligheter att samarbeta med sociala företag här.