om arbetsintegrerande socialt företagande

Definition

Här kan du läsa om hur ett arbetsintegrerande socialt företag definieras. Vilka avgränsningar som finns och vad som gäller för att ett företag ska räknas som ett arbetsintegrerande socialt företag.

Bilden föreställer några män som arbetar med att sätta en stenkant på en grusgång

Kriterier

Arbetsintegrerande sociala företag kan organiseras och ägas på flera olika sätt men har ändå vissa gemensamma grundstenar som förenar.

Tillsammans med sociala företag, rådgivare och andra myndigheter har Tillväxtverket tagit fram följande kriterier som definierar ett arbetsintegrerande socialt företag:


Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. - Det innebär att företagen försöker skapa nya arbetstillfällen men också att man erbjuder arbetsträning, rehabilitering mm för att de som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare.

  • Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. - Det kan innebära att företaget drivs som ett arbetskooperativ men kan också innebära att företagets verksamhet organiseras så att alla kan ta del i beslut om företaget och om sin egen utveckling.

  • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter. - Det innebär vanligen att vinster (överskott) används till att anställa fler, utveckla  verksamheten, erbjuda kompetensutveckling eller för att utveckla nya sociala företag.

  • Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. - Det innebär att företaget inte har ägare som är kommuner eller andra offentligt ägda organisationer.

Det finns inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen har använt definitionen ovan i en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag och i ett regeringsuppdrag för stöd till företagen som pågår 2016 - 2018.


Vad innebär definitionen?

Definitionen visar på vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att företaget ska kunna räknas in bland de arbetsintegrerande sociala företagen. Den är ett stöd vid utveckling och start av nya företag. Myndigheter och kommuner kan använda definitionen som stöd när de vill lyfta fram arbetsintegrerande sociala företag i policydokument, upphandlingar eller på andra sätt samverka med företagen.

Finns det andra sorters sociala företag?

Företag som har ett samhälleligt syfte, är fristående från den offentliga sektorn och som återinvesterar det mesta av sina vinster kallar sig ibland för sociala företag. På Sofisam är det fokus på arbetsintegrerande sociala företag, det vill säga sociala företag vars huvudsyfte är att skapa arbete.

Det finns många andra företag som också har samhälleliga syften och där huvudsyftet är att producera välfärdstjänster såsom vård, omsorg och utbildning mm. Även dessa företag kan naturligtvis skapa arbetstillfällen för utsatta grupper men är inte arbetsintegrerande sociala företag.